Condicións xerais de riomandeo.com
Funcionamiento da plataforma
1. Obxeto:

O obxeto do Portal de Turismo riomandeo.com é servir de facilitador tecnolóxico entre usuarios e provedores da plataforma turística, evitando en cualquera caso a intermediación, e facendo posible as transaccións entre as partes sen comercializar nin comisionar o servizo.

Neste sentido, serán os establecimentos, na sua condición de provedores de produtos ou servizos, os que respostarán directamente fronte ós usuarios das condicións e términos das correspondentes compraventas, así como do cumprimento dos deberes legais aplicables en cada caso, e os que respostarán da veracidade e certeza dos productos e servizos que ofrecen, non asumindo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL, polo tanto, ningunha responsabilidade ó tratarense de produtos ou servizos que non oferta de forma directa, senón que só serve de vehículo entre o prestador do servizo e o usuario.

2. Uso da información contida no Portal:

Toda a información sobre aloxamentos publicada en www.riomandeo.com é facilitada directamente por cada establecimento. Polo tanto, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL, pese ós controis ós que somete ós establecimentos adheridos, non se fai responsable da autenticidade nin veracidade de dita información, que é responsabilidade exclusiva de aquéles. En especial, á relativa ás características de ditos establecimentos (calidade, capacidade, servizos prestados, atención, rutas, distancias, etc.) e ás ofertas, produtos, servizos e prezos ofertados polos establecimentos, polo que a empresa Asired non asume responsabilidade ningunha dos posibles danos e perdas que puideran derivarse para os usuarios como consecuencia de ditas circunstancias. Tampouco se fai responsable dos comentarios ou valoracións feitas polos usuarios da plataforma, nin entrará a moderar ou ponderar ditos contidos.

3. Condicións de contratación da reserva:

Política de prezos

Os prezos publicados na web son en cada caso responsabilidade do aloxamento, e teñen validez para calquera reserva efectuada exclusivamente a través do portal. Todos os prezos levan incluido o IVE, a menos que se indique o contrario no detalle do establecimento.

Provedores turísticos

O proceso de rexistro de Provedores someterase a unhas condicións vinculantes e particulares coa empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL, que se establecen de forma individualizada para cada establecimento no momento do rexistro. Así mesmo, o provedor establecerá as suas condicións particulares co obxeto de informar ós usuarios da sua política de prezos, reservas e cancelacións.

Usuarios da plataforma

  1. No momento de realizar a reserva informarase convenientemente ó usuario da modalidade de pago á que se acolle o propietario do establecimento turístico elexido, e as características de dita xestión, así como as condicións de cancelación e anulación da mesma conforme á política que cada provedor estableza, e que será aceptada polo usuario cando reserve.
  2. O propietario do establecimento turístico será o que comercialice e emita factura do servizo contratado.
  3. O tratamento de datos persoais para a prestación do presente servizo realizarase conforme o establecido no marco legal do Portal.

4. Denegación de responsabilidade:

Os usuarios deben saber que a contratación dos servizos publicitados no sitio web www.riomandeo.com está rexida por condicións contractuais específicas, según a lexislación aplicable en cada caso particular, e que serán aceptadas polos usuarios co provedor turístico no momento da transacción. En ningún caso www.riomandeo.com asume ningún deber, garantía ou responsabilidade frente ós usuarios pola prestación de estes servizos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SL, non otorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que puideran ocasionarse por mor de:

  • A dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamiento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
  • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
  • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
  • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, ós usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
  • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio Web.
  • O incumplimiento por parte de terceiros das suas obrigas ou compromisos en relación cs servizos prestados ós usuarios a través do sitio Web.


Condicións xerais | Aviso legal

© Asired Servicios Telemáticos S.L. asired.es